baner działania

 

 

 

 

Nowe kierunki studiów!!!

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV - Działanie 4.1. - Poddziałanie 4.1.1 realizowany jest projekt pn."Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiów w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy", który zakłada między innymi utworzenie nowych programów studiów. Są to:

 

 

                                                  Architecture Engineering

 

                                                   Information Technology

 

                                           Nanotechnologia (w języku polskim)

 

 

Powyższe programy studiów powstały w oparciu o nowoczesny model kształcenia realizujący kompleksowo założenia Procesu Bolońskiego i są zgodne z najnowszymi tendencjami rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie. W ramach projektu zostanie wprowadzony szeroki wachlarz narzędzi, które zapewnią nową jakość edukacji na poziomie wyższym. Będą to między innymi: nauczanie na bazie problemu (Problem Based Learning - PBL), zdefiniowanie wszystkich przedmiotów w oparciu o efekty kształcenia, promowanie idei '"uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning - LLL).

Programy studiów Architecture Engineering, Information Technology i Nanotechnologia pozwalają na zdobycie kompetencji preferowanych przez pracodawców, które wynikają z idei budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

 

                                Jeśli chciałbyś być aktywnym uczestnikiem tego

                        nieuniknionego procesu przemian zapraszamy do nas!!!!!!!

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Proces Boloński 

Problem Based Learning

Lifelong Learning