W dniu 07.10.2008 w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej i na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej rozpoczęto realizację projektu pn.”Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiów w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV - Działanie 4.1. - Poddziałanie 4.1.1.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.04.01.01-00-213/08-00.

 

Instytucją Wdrażającą Projekt jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Beneficjentem jest Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Koordynatorem Projektu jest doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski.

 

Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego i Wydział Chemicznyprzy ścisłej współpracy z dwoma Wydziałami Politechniki Łódzkiej: Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

 

Głównym celem  projektu jest dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów współczesnego rynku pracy, podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i studentów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla współczesnej gospodarki, powiązanie i współpraca sektora nauki z sektorem gospodarki a tym samym poprawa zdolności adaptacyjnych absolwentów szkół wyższych do aktualnych wymagań rynku pracy. Ponadto, projekt ma na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia i udoskonalenie systemu szkolenia kadr naukowych. Główna idea projektu opiera się na dwóch filarach, z których pierwszy zakłada otworzenie trzech nowych kierunków studiów (Architecture Engineering, Information Technology i Nanotechnologia) a drugi dotyczy przygotowania pierwszych w Polsce programów studiów opracowanych w oparciu o koncepcję efektów kształcenia.

Szczegółowym celem zrealizowanym w ramach projektu będzie wprowadzenie szerokiego wachlarza narzędzi (tj. nauczanie na bazie problemu (Problem Based Learning-PBL), zdefiniowanie wszystkich przedmiotów w oparciu o efekty kształcenia, promowanie idei „uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning-LLL)), które zapewnią nową jakość kształcenia oraz wpłyną na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk technicznych i matematycznych, mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

Wyżej wymieniony projekt składa się z 17 zadań przewidzianych do realizacji w latach 2008-2013 przy uzyskanej dotacji rozwojowej wynoszącej 10 096 203,50 zł. Zadania te obejmują otwarcie trzech innowacyjnych kierunków studiów, rozwój oferty kształcenia w tym e-learningu, doskonalenie kadry akademickiej (w tym szkolenia z zakresu tworzenia nowej koncepcji zajęć w oparciu o efekty kształcenia, szkolenia z zakresu nauczania metodą PBL oraz kurs języka angielskiego dla wykładowców), organizację praktyk i staży dla studentów, organizację Letniej Szkoły dla najlepszych studentów i pracowników z zakresu zarządzania projektami, organizację Letniej Szkoły Nanotechnologii, doposażenie czterech laboratoriów, przeprowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów I roku,  promocję oraz współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi w zakresie realizacji procesu kształcenia.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 28.06.2013.

 

 

Europejski Fundusz Społeczny  www.efs.gov.pl

 

 

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego